Llandysul Primary School
Ysgol
Gynradd
Llandysul

(CA2) Cwricwlwm Newydd Cyfnod Allweddol 2

Mae pynciau'r cwricwlwm cenedlaethol wedi eu diwygio a'u hailstrwythuro. Diben y newidiadau hyn yw nodi'r sgiliau ar gyfer pob pwnc, yn ogystal ag ystod y cyd-destunau, y cyfleoedd a'r gweithgareddau a fydd yn datblygu'r sgiliau hynny ac yn eu rhoi ar waith. Mae'r cynnwys wedi ei ddiweddaru hefyd er mwyn sicrhau ei fod yn berthnasol i'r unfed ganrif ar hugain ac er mwyn gwneud yn siŵr bod dysgwyr ac athrawon yn gallu ymdopi ag ef.

Gweithredir pynciau'r cwricwlwm cenedlaethol diwygiedig fel a ganlyn:

Medi 2008 Blynyddoedd 3, 4, 5 aBlynyddoedd 7 ac 8

Medi 2009 Blwyddyn 6, 9 Blwyddyn 10: Cymraeg Ail Iaith ac addysg gorfforol
 

Cwricwlwm diwygiedig i Gymru

Bydd cwricwlwm diwygiedig ar gyfer dysgwyr 3-19 oed yn cael ei roi ar waith o fis Medi 2008 ymlaen.

Wrth ddiwygio'r cwricwlwm, yr her oedd sefydlu cwricwlwm ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain a fyddai'n cwrdd ag anghenion y dysgwyr unigol ac yn cadw mewn cof, ar yr un pryd, anghenion ehangach Cymru. Er mwyn helpu i gyflawni hyn, mae'r cwricwlwm ysgol diwygiedig yn anelu at y canlynol:

 • canolbwyntio ar y dysgwr
 • sicrhau bod datblygu sgiliau mewn modd priodol yn cael ei wau drwy'r cwricwlwm
 • cynnig llai o gynnwys a chanolbwyntio mwy ar sgiliau
 • canolbwyntio ar barhad a dilyniant 3-19, drwy adeiladu ar y Cyfnod Sylfaen a chysylltu'n effeithiol gyda'r rhaglen Llwybrau Dysgu 14-19
 • bod yn hyblyg
 • cefnogi polisi'r Llywodraeth, yn cynnwys: dwyieithrwydd, y Cwricwlwm Cymreig/Cymru, Ewrop a'r Byd, cyfle cyfartal, bwyd a ffitrwydd, datblygiad cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang, a byd gwaith ac entrepreneuriaeth
 • parhau i gyflwyno cwricwlwm unigryw sydd yn briodol ar gyfer Cymru.


Mae'r cwricwlwm diwygiedig yn cynnwys y chwe maes canlynol:

 • yCyfnod Sylfaen
 • datblygu sgiliau
 • ycwricwlwm cenedlaethol
 • addysg bersonol a chymdeithasol
 • gyrfaoedd a'r byd gwaith
 • addysg grefyddol.
 
 
Llandysul Paddlers Canoe Club and Outdoor Education Centre
Llandysul Primary School, Heol Llynyfran Road, Llandysul, Ceredigion SA44 4HP 01559 362449
llandysul-school.co.uk
Thu 23 Feb 2017 23:38:21